Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
Scandihouse privātuma politika izveidota ar mērķi sniegt informāciju fiziskajai personai (Datu subjektam), par personas datu apstrādes nolūkiem un aizsardzību. SIA Scandihouse, reģ. nr. 44103121493, Valmieras nov., Brenguļu pag., Brenguļi, “Sadzīves centrs” – 1, LV-4245 (turpmāk – ”Scandihouse” un/vai ”mēs”) iegūst, apstrādā un glabā datus, ko iegūst no saviem klientiem un citām personām (turpmāk – “Datu subjekts” vai “Jūs”), kas apmeklē vietni www.scandihouse.lv un izmanto tās sniegtos pakalpojumus.

Lai sazinātos par jautājumiem, kas radušies saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, rakstiet uz e-pastu info@scandihouse.lv

Scandihouse privātuma politika ievēro tiesības uz klientu personas datu apstrādes likumu saskaņā ar piemērotajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem datu apstrādes procesā.

Klienta personas dati ir jebkura informācija, kas iesniegta Scandihouse mājaslapā. Apmeklējot mājaslapu un iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat datu apstrādei un uzglabāšanai visu šeit norādīto laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

2. Personas datu ieguve, apstrāde un glabāšana
Datu subjektu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā izmantojot Scandihouse mājaslapu.

Personas dati tiek iegūti izmantojot Scandihouse pakalpojumus, piemēram, veicot zvanu, piesakoties uz konsultāciju Scandihouse mājaslapā vai lietojot mūsu mājaslapu.

2.1. Mēs apstrādājam tādus personas datus, kā:

– Vārds, uzvārds;
– Tālruņa numurs;
– E-pasts;
– u.c. informāciju, kas iesniegta, lai saņemtu piedāvātos pakalpojumus vai konsultāciju.

Datu subjekts ir atbildīgs par to, ka iesniegtie personas dati ir pareizi, pilnīgi un neaptvertu aplamu informāciju. Apzināta aplamas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Jums ir visas tiesības informēt mūs par jebkādām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.2. Personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

1. Klienta identificēšanai
2. Līguma un rēķina sagatavošanai;
3. Garantijas saistību izpildei;
4. Komerciāliem nolūkiem – pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
5. Klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
6. Mājaslapas uzturēšanai un ar to saistītās darbības uzlabošanai;
7. Statistikas uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
8. Klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību;
9. U.c. juridisko saistību izpildei.

2.3. Scandihouse glabā un apstrādā personas datus, kamēr spēkā ir viens no tālāk norādītajiem punktiem:

1. Personas dati nepieciešami konsultācijai;
2. Tik ilgi, kamēr normatīvajos aktos norādītajā kārtībā Scandihouse un/vai Datu subjekts var realizēt savas intereses, piemēram, iesniedzot iebildumus vai ceļot prasību tiesā.;
3. Kamēr pastāv juridisks pakalpojums šos datus glabāt, piemēram, saskaņā ar līgumu par Scandihouse pakalpojumu sniegšanu;
4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, beidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš, līdz ar to visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezenisko dzēsti no datubāžu sistēmām un gan elektroniskiem, gan papīra dokumentiem, kuros tika ietverta informācija par attiecīgo Datu subjektu.  Pēc nepieciešamības, mēs varam nodot Jūsu datus tiesībsargājošām un valsts iestādēm.

3. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras no interneta vietnes tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē brīdī, kad Jūs apmeklējat Scandihouse mājaslapu. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas interneta vietņu darbības efektivitātes uzlabošanai, kā arī, lai sniegtu noteiktu informāciju attiecīgās mājaslapas īpašniekiem.

Sīkdatņu izmantošanu varat atspējot vai ierobežot, taču bez tām nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas mājaslapas sniegtās priekšrocības. No sīkdatnēm iegūtā informācija tiek izmantota statistikas nolūkos tikai apkopotā un anonīmā veidā.

Lai nodrošinātu Scandihouse mājaslapas ērtāku lietošanu, funkcionalitāti un ērtumu, mūsu mājaslapā www.scandihouse.lv var tikt uzstādītas šādas sīkdatnes:

1. Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mājaslapas apmeklējumu statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu mājaslapas darbību un reklāmas pasākumus.
2. Mērķētās reklāmu rīku sīkdatnes. Tās ir nepieciešamas, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu tās reklāmas, kas jums interesē visvairāk.
3. Funkcionālās sīkdatnes. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs ērti un parocīgi varētu pārvietoties uz jebkuru mājaslapas sadaļu, kā arī lietot tās funkcijas pilnvērtīgi.
4. Trešo personu sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājaslapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “patīk” un Youtube video. Dažas no šīm sīkdatnēm parasti tiek izmantotas, lai sekotu līdzi Jūsu darbībām citās mājaslapās.

4. Datu subjekta tiesības
Saskaņā ar Latvijas Republikas un Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:

1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam datu pārzinim (datu pārnesamība);
2. Pieprasīt labot neprecīzus, nepareizus vai nepilnīgus personas datus;
3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad saglabāt datus pieprasa likums;
4. Atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
5. Pieprasīt, lai mēs īslaicīgi vai pavisam pārtraucam apstrādāt Jūsu personas datus;
6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

5. Nobeigums
Scandihouse ir tiesības veikt izmaiņas un/vai papildinājumus šajā Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā www.scandihouse.lv

Neskaidrību gadījumā, Jūs varat sazināties ar mums:
Telefoniski: +371 26618621
E-pastā: info@scandihouse.lv